Kategoria: Europejscy Żydzi

Żydowskie życie w Europie 0

Żydowskie życie w Europie

Naród ży­dowski przez całe stulecia zamieszkiwał kontynent europejski. Niektóre europejskie wspólnoty żydowskie liczyły sobie w początkach XX wieku już po­nad tysiąc lat. Żydzi zamieszkiwali tereny Europy Połu­dniowej i Środkowej od czasów rzymskich. Od czasów greckich,...

Język i kultura 4

Język i kultura

W miarę rozszerzania się granic imperium rzym­skiego zwiększa) się również zasięg żydow­skiego osadnictwa, które przekroczyło Alpy i zaczę­ło przesuwać się coraz bardziej na północ. Wielu z tych osadników, którzy osiedlili się na obszarze późniejszych Niemiec,...

Religia 0

Religia

W ciągu dwóch tysięcy lat życia w rozproszeniu i wśród prześladowań, po zniszczeniu przez Rzymian Świątyni w Jerozolimie w roku 70, tradycja wspólnotowego i rodzinnego kultu dawała Żydom głębokie poczucie trwałości biblijnych nakazów, chroniła ich...

Samopomoc 0

Samopomoc

W XIX wieku, w okresie bujnego rozwoju prze­mysłu i miast oraz ogromnego przyrostu natu­ralnego, w znaczący sposób wzrosła również liczba ludności żydowskiej w Europie. Wzrost ten stworzył przed społecznością żydowską nowe szansę, ale spo­wodował także...

Pogromy 0

Pogromy

Żydzi mieszkający w carskiej Rosji żyli pod statą groź­bą pogromu — niespodziewanej napaści ze strony nieżydowskich sąsiadów. Do budzących największą grozę pogromów, które pociągnęty za sobą ogromną liczbę ofiar, doszło blisko trzysta lat przed...

Antysemityzm 0

Antysemityzm

We wszystkich krajach, w których przyszło im żyć, Żydzi przez całe stulecia spotykali się często z wrogością i padali ofiarą różnorodnych ak­tów przemocy. Raz po raz dochodziło do pogro­mów i wypędzania całych wspólnot żydowskich....

Ludność żydowska w międzywojennej Europie 0

Ludność żydowska w międzywojennej Europie

Pierwsza wojna światowa przyniosła ogromne zmiany na politycznej mapie Europy. W następ­stwie klęski Niemiec i Austro-Węgier oraz rewolucji w Rosji powstało w Europie wiele nowych państw, in­ne w poważnym stopniu zmieniły przebieg swoich gra­nic....

Judaizm 0

Judaizm

Tym, co przez wieki jednoczyło Żydów i pozwalało im zachować odrębną tożsamość była religia. Aż do czasów wielkiej rewolucji fran­cuskiej w końcu XVIII w. religia była niezwykle ważnym elementem bu­dowania grupowej tożsamości w społeczeństwach...

Język i kultura 0

Język i kultura

Najstarszym językiem, którym posługiwali się Żydzi był język hebrajski. Był on językiem mówionym w ich pradawnej ojczyźnie, Izra­elu. Po zakończeniu niewoli babilońskiej coraz więcej Żydów używało języka aramejskiego i greki. Na początku ery chrześcijańskiej...

Terytorium. Naród 0

Terytorium. Naród

Najdawniejsze początki żydowskiej historii są ściśle związane z zie­mią Kanaan, leżącą na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wedle historii biblijnej, Hebrajczycy z Abrahamem na czele przy­byli tam z Mezopotamii. Następnie z powodu głodu w Kanaanie...

Prześladowana mniejszość 0

Prześladowana mniejszość

Diaspora nieodłącznie kojarzy się z niechęcią i wrogością wobec Ży­dów. Uznawano ich za obcych, mimo iż w Europie mieszkali setki lat; za wrogów, mimo iż wielokrotnie dawali dowody przywiązania do zie­mi, na której żyli....

Pesach 0

Pesach

„Czym różni się ta noc od innych nocy? We wszystkie inne noce jemy chleb, ale tej nocy tylko macę. We wszystkie inne noce je­my rozmaite zioła, ale tej nocy tylko gorzkie. We wszystkie inne...

Szawuot 0

Szawuot

„Siedm tygodni naliczyć sobie od onego dnia, którego sierp we zboże zapuścisz. I będziesz obchodził święto Tegodniów Panu Bogu twemu, ofiarę dobrowolną ręki twojej, którą ofiarowujesz we­dług błogosławienia Pana Boga twego” (Ks. Powtórzonego Prawa...

Chanuka 0

Chanuka

Nes godol haja szam — „Zdarzył się tam wielki cud”. Ten wielki cud wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej w 165 r. p.n.e. Były to ciężkie dla Żydów czasy. Cierpieli prześladowania z rąk króla syryj­skiego...

Purim 0

Purim

„A Mordocheusz, wychodząc z pałacu i od oczu królewskich, świecił się w szatach królewskich, to jest w hiacyntowych i w białych, nosząc na głowie koronę złotą i odziany płaszczem je­dwabnym i szarłatowym. I wszystko...

Sukkot 0

Sukkot

Sukkot, w Polsce zwane Świętem Szałasów lub Kuczek, to radosne święto plonów rozpoczynające się 15. dnia miesiąca tiszri, prawie tydzień po Sądnym Dniu. Po pogodzeniu się z Bogiem ludzie są gotowi do celebrowania najradośniejszych...

Rosz HaSzana i Jom Kipur 0

Rosz HaSzana i Jom Kipur

Leszana towa tikatew we tehatem! — te słowa rozbrzmiewają w ca­łej synagodze po wieczornej mszy, a oznaczają one „obyście zosta­li zapisani na dobry rok i zatwierdzeni na dobry żywot”. To pierwszy dzień miesiąca tiszri,...

Szabat 0

Szabat

„I błogosławił Bóg dniowi siódmemu, i poświęcił go; iż weń od­począł od wszelkiego dzieła swego, które był stworzył Bóg, aby i uczynił…” (Ks. Rodzaju 2:3). Trzecie przykazanie nakazuje święcić dzień święty. „Pamiętaj, abyś dzień...

Kalendarz 0

Kalendarz

Kalendarz żydowski (luach haszana) oparty jest na roku księży­cowym. Księżyc okrąża Ziemię w ciągu 29 i pól dnia. Zwykły rok składa się z dwunastu miesięcy (chodesz), a każdy z nich liczy sobie 29 lub...

Tu Bishvat 0

Tu BiSzwat

Nowy Rok Drzew, 15. dzień miesiąca szwat, zwykle przypada na ko­niec stycznia lub początek lutego. Zarówno dla Izraela, jak i dia­spory jest to radosne święto sadzenia i uprawy drzew. Jak wszystkie starożytne narody, Żydzi...

Seudat micwa 0

Seudat micwa

Święta rodzinne seudat micwa, co oznacza dosłownie „święta przy­kazań” to uroczyste obchody najważniejszych wydarzeń w życiu rodzin: obrzezania, wykupienia pierworodnego, bar micwy, zaręczyn, zawarcia małżeństwa, a także pogrzebu. Narodziny i obrzezanie Żydowski chłopiec wchodzi...

KASZRUT — reguły kuchni religijnych Żydów 0

KASZRUT — reguły kuchni religijnych Żydów

Najbardziej zasadniczą część wychowania religijnego stano-wiły wiadomości o przepisach związanych z jedzeniem. Co wolno a czego nie wolno, kiedy można jeść mięso a kiedy po-trawy mleczne, jak długo trzeba czekać z potrawami mlecz-nymi po zjedzeniu mięsa… W domu były trzy komplety na-czyń. Najwspanialszy był zestaw na święta Pesach, zwany yomtordik, bardzo stary, przechodzący z pokolenia na poko-lenie. Na ten zestaw składały się salaterki, talerze, brytfanki do pieczenia, garnki i rondle, wszystko w przyćmionych ko¬lorach i dziwnych, staroświeckich kształtach. Przez cały rok naczynia te były głęboko ukryte. Przechowywało się je w sta¬rym drewnianym pudle w schowku za kominem. Wyjmowano je uroczyście dopiero w wigilię święta i chowano z powro-tem w to samo miejsce po ośmiu dniach świąt.
Mieliśmy też komplet codziennych naczyń do potraw mię-snych i oddzielny do mlecznych. Łyżki do mleka miały białe ozdoby na trzonkach, a do potraw mięsnych nie były ozdo-bione. Chodziło o to, by ich nie pomylić.
Bardzo ściśle przestrzegaliśmy reguł dotyczących jedzenia, rodzice bardzo nas pilnowali pod tym względem. Zawsze przypominali dzieciom, że gdyby zgrzeszyły przeciwko któremukolwiek z tych praw, mogłyby nie zobaczyć światła następ¬nego poranka, mogłyby umrzeć.
WOJCIECH ROKOUS, Modche i Rezi